علوم سوم دبستان فصل هفتم

حجم فایل : 1.0 MB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 22
بنام خدا علوم سوم دبستان
فصل هفتم برای دیدن اجسام نور کا فی لازم است .
منبع نور : اجسامی که از خود نور تولید می کنند را منبع نور می گوییم . منابع نور طبیعی : ساخته ی دست بشر نیستند.مانند خورشید ، ستارگان ،کرم شب تاب ، برخی سنگ ها مصنوعی : ساخته ی دست بشر ند مانند چراغ قوّه ، لامپ روشن و شمع باز تابش نور : هنگامی که نوراز منبع نور به آینه می تابداز آن باز می گرددبه این عمل باز تابش نور
می گویند . بازتابش بر2 نوع است .
1- بازتابش منظم : اجسامی که سطح صاف و برّاق (صیقلی ) دارند می توانند نور را به خوبی بازتابش کنند مانند سطح صاف یک سنگ ، سینی فلزی ، سطح شیشه در شب و . . . بازتابش نامنظم : اجسامی که سطح ناصاف و غیرصیقلی دارند نور را نمی توانند به خوبی بازتابش کنند . مانند کاغذ آلومینیمی چروک ، پارچه و مقوا و . . . نکته : اجسامی که رنگ روشن دارند ونسبت به اجسامی که تیره رنگ هستند بازتابش بیشتری دارند .
آینه : جسمی شیشه ای است که پشت آن را نقره یا جیوه مالیده اند برخی از آینه ها از جنس فلز هستند ( استیل و آلومینیوم )و آب و برخی از سنگ های تیره ، گاهی نقش آینه را باز می کننددهند .
و همچنین هر چیزی که بتواند نور را منظم بازتابش دهند مانند آینه عمل می کند . آینه ها انواع گوناگونی دارند
1 -آینه تخت 2- آینه برآمده 3- آینه فرو رفته ویژگی های و کاربرد آینه ها : شرایط دیدن اجسام :

1- نور به اندازه ی کافی بتابد .
2- نور به جسم برخورد کند .
3- نور پس از برخورد از جسم به چشم ما برسد .
چشم سالم و باز داشته باشیم منبع نور را تعریف کنید؟ مثال بزنید.

اجسامی که از خود نور تولید می کنند منبع نور نامیده می شود . خورشید از شرایط لازم برای دیده شدن جسم دو مورد را بگویید.
مانعی بر سر راه جسم نور نباشد- به جسم باید نور بتابد
آینه برآمده را در کجا نصب می کنند؟
آینه اتومبیل- سرپیچ جاده ها- پارکینگ- فروشگاه در ساختن چراغ قوه از چه نوع آینه ای استفاده می شود؟
فرورفته تخت برآمده محدب تصویر خود را در یک ورقه ی کاغذ مقوایی نمی توانیم ببینم زیرا نور را جذب می کند؟
بازتاب نمی کند بازتاب می کند نامنظم بازتاب می کند کدام یک از اجسام زیر همیشه چشمه نور است؟
لامپ چراغ قوه ستاره قطبی فانوس دریایی کدام یک در بازتابش نور موثر نیست ؟

صافی زبری رنگ اندازه با کمک ...